Segueix-nos
Núm. de plenari 10/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 25/10/2021
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 42, reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització dels habitatges d’emergència social.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme municipal d’Artà.
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre bens immobles.
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 6, reguladora de la taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions
6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans.
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel servei de la residència de persones majors.
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 36, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil.
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 38, reguladora de la taxa pels serveis de l’Escola d’Adults.
11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de 2021.
12. Precs i preguntes.
Tornar a d'alt