Segueix-nos
Núm. de plenari 11/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 29/11/2021
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 25 d’octubre de 2021.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la posada a disposició a favor de la Conselleria d’educació i Universitat dels terrenys en els que s’ubica l’actual centre educatiu CEIP Rosa dels Vents i dels necessaris per la seva ampliació.
3. Aprovació, si s’escau, del projecte del conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral.
4. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal d’ocupació de la via pública.
5. Aprovació, si s’escau, del conveni amb l’Agència Tributària de les Illes Balears.
6. Aprovació, si s’escau, de l’Inventari de Béns Municipals a data 31 de desembre de 2017.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal Popular de l’Ajuntament d’Artà envers el conveni de Carreteres.
8. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de 2022.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2021.
10. Precs i preguntes.
Tornar a d'alt