Segueix-nos
Núm. de plenari 09/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 26/09/2022
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de juliol de 2022.
2. Aprovació, si s’escau, del Pla de prevenció d’incendis forestals del terme municipal d’Artà.
3. Aprovació, si s’escau, del Pla de mesures Antifrau de l’Ajuntament d’Artà.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta per iniciar expedients de recuperació possessòria de camins públics.
5. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració en matèria de carreteres entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Artà en el marc del “Projecte de reforç del ferm, adequació i replantació de la MA-15 al pas per l’Avinguda de Costa i Llobera, T.M. d’Artà”.
6. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 13/2022
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal PP, envers la gratuïtat escoletes 0-3 anys.
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal PP per a lluitar contra l'ocupació il·legal i millorar la veïnal i la protecció de la seguretat de les persones i comunitats de propietaris.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2022.
10. Precs i preguntes.
Tornar a d'alt