Segueix-nos
Núm. de plenari 11/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 28/11/2022
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 2 de novembre de 2022.
2. Aprovació, si s’escau, del Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme municipal d’Artà.
3. Aprovació, si s’escau de la Moció que presenten els grups municipals de l’Ajuntament d’Artà per a la defensa i millora del Programa educatiu bilingüe en els centres educatius de primària i secundària públics del municipi d'Artà.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’actualització del Registre d’Activitats de Tractament.
5. Aprovació, si s’escau del Pressupost de 2023.
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2022.
7. Precs i preguntes.
Tornar a d'alt