QUÈ FARIES AMB

200.000 €?

PROPOSTES PER VOTAR

Mobilitat i transport
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Reforma circulatòria del barri de sa Pista Se suggereix fer una reforma circulatòria que afectaria els carrers de Can Sard, del Xaloc i d’Andreu Ferrer, que passarien a considerar-se carrers de sentit únic de la circulació, i també la part inferior del c/ de Pompeu Fabra (tram des del c/ d’Andreu Ferrer fins a la pl. del Progrés), de manera que s’hi establiria la possibilitat d’estacionar vehicles a ambdós costats i s’augmentaria el nombre d’estacionaments permesos. Aquesta iniciativa inclou la senyalització vertical a certes entrades de la zona delimitada, la col·locació de marques vials en els espais on s’apliqui aquesta regulació del trànsit i la modificació del trànsit. 29 40.000 €
ARTÀ Entrada de ses Pesqueres Es planteja una millora de la zona de connexió entre el Camp de Futbol Ses Pesqueres, el Parc Verd i l’aparcament, consistent en fer una entrada al Camp de Futbol des de la zona d’accés al Parc Verd, la qual cosa facilitaria l’accés a l’aparcament i a la passarel·la de fusta que condueix al nucli urbà. Aquesta actuació implica la repavimentació d’una zona i un pas de vianants. 37 120.000 €
ARTÀ Col·locació d’elements per reduir la velocitat dels vehicles al c/ de Gabriel Garau Caselles Es tracta de col·locar un o dos passos de vianants al llarg del c/ de Gabriel Garau Caselles, en lloc de bandes reductores, i marcar-los tant amb senyals verticals com amb senyals horitzontals, la qual cosa obliga a una reducció passiva de la velocitat. Així mateix, també s’exposa incrementar la presència policial en aquest carrer, mitjançant la realització de tasques de supervisió del trànsit. 58 2.500 €
ARTÀ Aparcaments d’ús exclusiu per a residents Aquesta proposta es pot aplicar en el 85 % dels aparcaments que existeixen actualment en el nucli d'Artà i implica fer les actuacions següents: senyalització vertical de les entrades a la zona delimitada, col·locació de marques vials en els espais on s’apliqui aquest tipus de regulació d’aparcament, instal·lació de màquines expenedores de tiquets d’aparcament i implantació d’un sistema informàtic de gestió de les màquines expenedores. 1 75.000 €
ARTÀ Senyalització de les places d’aparcament a la zona del nucli antic Aquesta iniciativa fa referència a senyalitzar, amb marques vial a la calçada, tots els aparcaments possibles a la zona del nucli antic, de manera que es respectin entrades, voreres i altres elements per facilitar la circulació de persones amb mobilitat reduïda. 110 10.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Instal·lació d’una marquesina a la parada del bus escolar a s’Estanyol Es proposa instal·lar, a la parada de bus de s’Estanyol, una marquesina que permeti als nins i nines escolaritzats al nostre municipi estar a cobro del mal temps, la pluja o el sol mentre esperen ser recollits. 112 30.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Millora de la mobilitat en el nucli de la Colònia de Sant Pere Aquesta proposta duu implícita la realització d’un estudi previ relacionat amb el trànsit, un estudi de les mancances detectades, la instal·lació de senyalització vertical i horitzontal als punts que es considerin necessaris, la col·locació de cartells d’orientació d’ús exclusiu dins poblat per millorar la localització dels distints espais d’interès i la senyalització dels espais destinats a aparcament de vehicles. 96 40.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Més poble per a la gent, centre sense cotxes Es planteja tancar els carrers perpendiculars al c/ de la Verge Maria que confronten amb el passeig Marítim al trànsit de vehicles i convertir aquesta zona en un espai per a vianants, mitjançant l’eliminació dels aparcaments existents i l’establiment de la prohibició de la circulació de vehicles en la zona esmentada, excepte en els casos autoritzables, com ara els vehicles destinats al transport de mercaderies i els vehicles de persones residents que hagin d’accedir als seus garatges. Així mateix, la proposta inclou la senyalització vertical de les entrades a la zona delimitada, la col·locació de marques vials en els espais on s’apliqui aquest tipus de regulació d’aparcament i la instal·lació de pilons manuals amb cilindre de gas. 19 3.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Redacció participada del projecte per crear eixos cívics a la Colònia de Sant Pere Es tracta d’iniciar un procés participatiu en què la ciutadania (veïnats i veïnades, col·lectius organitzats, persones interessades, joves i alumnes de l’escola) pugui definir quins carrers de la Colònia han de ser carrers de convivència entre cotxes i vianants, on les persones que van a peu tenguin preferència, la qual cosa ha de servir per fer un informe consensuat amb la ciutadania on es detalli, tècnicament, com ha de ser el projecte d’execució. 97 15.000 €
Neteja, residus, parcs i jardins
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Embelliment de la plaça de la Carn (pl. del Pare Antoni Llinàs) Es planteja l’embelliment de la plaça de la Carn (pl. del Pare Antoni Llinàs), la qual cosa suposa repavimentar el sòl, eliminar les barreres arquitectòniques, adequar les parets per poder fer-hi dibuixos artístics de l’alumnat dels centres escolars d'Artà i recuperar, en la mesura que sigui possible, alguns dels elements que hi havia a l’antiga plaça de la Carn. 79 120.000 €
ARTÀ Remodelació del parc infantil dels Pins Es proposa fer un parc temàtic i característic d’Artà al parc dels Pins, com ara ambientar-lo amb un tren (perquè està al costat de l’Estació) o simular-hi un poblat talaiòtic (com a imitació de ses Païsses, símbol històric d'Artà). 83 120.000 €
ARTÀ Fer un parc infantil a la zona de la petanca de Na Batlessa Amb aquesta proposta es presenta la idea de fer un parc infantil a la zona de joc de petanca que hi ha al costat de la Biblioteca Na Batlessa, la qual cosa inclouria la pavimentació adient i la instal·lació d’alguns jocs per a infants d’edats diverses. 115 120.000 €
ARTÀ Posar més papereres a la via pública Aquesta proposta consisteix en instal·lar paperers en el nucli urbà per evitar que es deixin els excrements de ca damunt la via. 50 30.000 €
ARTÀ Millora dels jardins Es planteja adaptar una zona municipal on la gent pugui deixar plantes i arbres (dins cossiols) perquè el personal de jardineria de l’Ajuntament els pugui aprofitar i sembrar on faci falta. En el cas dels arbres, s’apunta la idea que es podria posar una placa que digués “arbre donat per […]” si la persona donant volgués. Així mateix, s’exposa que la parcel·la dels horts ecosocials reuneix les condicions per poder fer aquest projecte i que aquesta proposta es podria obrir a la ciutadania perquè dos cops a l’any les persones aficionades es reuneixin per fer intercanvi de plantes. 16 3.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Instal·lar papereres per a excrements de ca i altres petits residus (papers, bosses, mocadors, etc.) Es proposa fer un reforç de papereres als carrers de la Colònia de Sant Pere i, d’aquesta manera, facilitar que la gent pugui tirar més aviat els papers, les bosses o els excrements de ca, i evitar que ho tiri a terra. 71 15.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Neteja integral de la costa de la Colònia Es tracta d’establir un sistema de neteja integral de platges que complementi les neteges altruistes que realitzen persones voluntàries i que inclogui les actuacions següents: una neteja integral que inclogui objectes grans de plàstic i, també, microplàstics; la retirada dels faristols de ferro rovellats i molt deteriorats que afecten l’estètica de la zona; i la instal·lació de papereres als accessos de les platges per poder dipositar residus, com ara excrements de ca. 38 30.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Sembrar arbres Es tracta de sembrar arbres al c/ Major de la Colònia (des de la Creu fins al c/ de les Minyones) c/ de les Minyones, c/ de Jaume I, c/ del Mar, c/ de Sant Marc, c/ de Jaume II i a l’avinguda de la Devesa. Aquesta iniciativa implica fer obres a les voravies per adaptar-les als escocells i fer la sembra. Així mateix, s’indica que s’optaria per espècies autòctones de baix requeriment hídric i, també, per ornamentals. 18 20.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Millora de l’àrea d’aportació de la Colònia de Sant Pere Es proposa realitzar un projecte de millora del sistema de funcionament de l’àrea d'aportació de la Colònia de Sant Pere, independentment de la seva ubicació. Aquesta posada a punt ha de servir per incentivar la ciutadania a reciclar en base als eixos principals següents: àrea d’aportació com a punt d’intercanvi, incorporació de noves fraccions que actualment no s’accepten, reducció de l’impacte visual i augment de la vigilància. 4 80.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Creació d’un parc infantil a la plaça de l’Església Es proposa crear un parc infantil a la pl. de l’Església de la Colònia de Sant Pere, que es podria ubicar a la cantonada del c/ de Sant Mateu amb el c/ de Sant Marc, amb material de ludoteca de jardí, i també dotar la plaça amb mobiliari urbà. 87 80.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Fer un parc infantil a s’Estanyol Es proposa fer un parc infantil a s’Estanyol, al solar municipal, que sigui apte per a infants de 0 a 12 anys, la qual cosa implicaria pavimentar una zona de l’espai lliure públic i instal·lar-hi alguns jocs infantils per a diferents edats. 118 80.000 €
Equipaments i infraestructures
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Millorar la terrassa del Teatre Aquesta proposta planteja millorar l’aspecte de la zona i arreglar el mur i les jardineres de la placeta del Teatre. 7 80.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Instal·lació de bandes reductores de velocitat al nucli de s’Estanyol Aquesta proposta consisteix en instal·lar senyalització vertical i horitzontal en els punts que es considerin necessaris i col·locar elements per reduir la velocitat en el nucli de s’Estanyol. 40 6.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Àrea recreativa a s’Estanyol Es proposa construir una àrea recreativa per al gaudi de residents i visitants de s’Estanyol. Quant a la dimensió, la ubicació i el disseny, s’especifica que s’ha de projectar amb el màxim consens possible de veïnats i veïnades, i que s’ha de coordinar a través de l’Associació de Propietaris de s’Estanyol. 39 80.000 €
ARTÀ Enrajolar la voravia dreta del c/ del Músic Antoni Lliteres i reparar la paret de l’Institut Es proposa enrajolar la voravia del carrer del Músic Antoni Lliteres, la del costat de l’Institut, i arreglar la paret de tancament de l’Institut. 17 70.000 €
ARTÀ Asfaltar el carrer de Son Ros i substituir l’enllumenat Aquesta iniciativa pretén fer una millora al carrer de Son Ros consistent en la repavimentació del vial i la substitució de l’enllumenat públic. 9 80.000 €
ARTÀ Skatepark Es proposa pavimentar una part del solar del Polígon Industrial que té la qualificació d’esportiu i instal·lar-hi alguns elements per practicar l’skate. 33 120.000 €
ARTÀ Millorar els carrers Es proposa fer la dotació de serveis de subministrament d’aigua potable, clavegueram, aigües pluvials i pavimentació del c/ de Santa Catalina, concretament al tram que va del c/ de Ciutat al c/ del Llebeig. 100 120.000 €
ARTÀ Implantar zona blava en el centre Es planteja la possibilitat d’implantar zona blava al c/ de Montserrat Blanes, c/ de Pep Not (tram entre el c/ de Santa Margalida i c/ de les Parres), c/ de les Cotxeries, c/ de Cristòfol Ferrer Pons, c/ de les Parres (trams entre el c/ de Montserrat Blanes i el c/ d’Antoni Maria Alcover) i c/ d’Antoni Maria Alcover (tram entre el c/ de les Parres i el c/ de Ciutat. Aquesta proposició inclou la senyalització vertical de les entrades a la zona delimitada, la col·locació de marques vials en els espais on s’apliqui aquest tipus de regulació d’aparcament, la instal·lació de màquines expenedores de tiquets d’aparcament i la implantació d’un sistema informàtic de gestió de les màquines expenedores. 98 75.000 €
ARTÀ Dotar els aparcaments públics d’Artà de serveis turístics i d’informació comercial Aquesta proposta planteja instal·lar, en els aparcaments públics, informació de caire comercial i turístic d’interès per a les persones visitants. 121 10.000 €
ARTÀ Il·luminació de l’aparcament de ses Pesqueres Aquesta iniciativa exposa la idea de dotar d’enllumenat amb energia solar autònoma les zones d’aparcament que no disposen d’enllumenat públic, com ara l’aparcament de devora el Camp de Futbol Ses Pesqueres. 82 60.000 €
ARTÀ Instal·lació d’un gimnàs a l’aire lliure Amb aquesta proposta s’exposa la idea d’instal·lar màquines per practicar esport a l’aire lliure, en un espai lliure públic (per exemple, a l’inici de la Via Verda, darrere l’Estació del Tren), la qual cosa implicaria adequar la zona i dotar-la dels elements necessaris per disposar d’un gimnàs a l’aire lliure amb maquinària resistent a la climatologia exterior. 86 30.000 €
ARTÀ Aparcament al carrer de la Sorteta Aquesta proposta formula la idea d’enderrocar la casa mig esbucada del c/ de la Sorteta, netejar el solar i adequar-lo per a aparcament de vehicles. 55 20.000 €
ARTÀ Arreglar les voreres de tot el poble Es proposa aportar el total de la quantitat destinada a Artà per reparar voreres en funció de les principals necessitats detectades i segons un criteri tècnic. 49 120.000 €
ARTÀ Millorar la imatge del poble Se suggereix fer diverses actuacions que impliquin una millora de la imatge del poble: instal·lar nou mobiliari urbà en parcs i jardins públics, millorar l’enllumenat públic, instal·lar alguns jocs infantils, repintar les línies grogues de les voravies, etc. 10 120.000 €
ARTÀ Fer un pàrquing als voltants del CEIP Na Caragol Amb aquesta proposta se suggereix adequar el terreny de propietat municipal ubicat al sud de l’ampliació del CEIP Na Caragol, annex al centre, per a aparcament vinculat a aquest centre escolar. Aquesta actuació implica la neteja del solar, la pavimentació d’una zona i la instal·lació d’enllumenat. 61 120.000 €
ARTÀ Enllumenat i neteja de la passarel·la de fusta Amb aquesta iniciativa es pretén dotar d’il·luminació la passarel·la de fusta que condueix al Camp de Futbol i un tram del carrer de la Síquia. Es planteja fer la dotació amb energia solar, mitjançant la instal·lació de petits punts de llum sobre la passarel·la, i s’apunta que l’enllumenat s’alimentaria des d’una centralització fotovoltaica constituïda per plaques, inversors i bateries. 52 60.000 €
ARTÀ Instal·lar fonts d’aigua potable a carrers i places Instal·lar fonts d'aigua potable a carrers i places amb més afluència de persones. 32 80.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Horts urbans a la Colònia Es planteja dur a terme a la Colònia de Sant Pere el projecte d’horts ecosocials que enguany (2018) s’ha realitzat a Artà. Es tractaria d’habilitar unes 10 parcel·les en un espai públic municipal, a poder ser protegit del vent i proper a l’escola Rosa dels Vents per incrementar el potencial educatiu. 43 15.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Parc per a cans Aquesta proposta planteja la possibilitat d’habilitar un espai municipal per fer un parc per a cans. 42 20.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Soterrament de les xarxes aèries de llum i telèfon Es proposa soterrar les infraestructures de les companyies de telefonia i de distribució elèctrica fins a esgotar el pressupost. 23 80.000 €
Cultura i comunicació
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Realització de millores a Ràdio Artà Es proposa realitzar millores a Ràdio Artà Municipal, les quals consistirien, entre d’altres, en ampliar la potència, perquè es pugui sentir millor per tot el poble i també pels voltants, i en insonoritzar els estudis i adequar la sala tècnica. 126 35.000 €
ARTÀ Creació de normativa per a l’estètica dels rètols publicitaris Se suggereix fer una ordenança d'estil que reguli els aspectes relacionats amb l’estètica dels locals i restaurants dels nuclis d’Artà i de la Colònia, tot fent un estudi previ dels espais i dels elements existents. 116 20.000 €
ARTÀ Instal·lació de panells informatius electrònics Es planteja instal·lar quatre panells electrònics a diferents punts del poble per donar a conèixer avisos, anunciar activitats o qualsevol tipus d'informació d’interès general, de manera ràpida i actualitzada en tot moment, com ara els canvis de senyalització temporal que es produeixen els dies de mercat. 107 25.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Instal·lació de panells informatius electrònics S’exposa la idea d’instal·lar dos panells electrònics (un a l’entrada de la Colònia i un altre a la plaça de l’Església) per donar a conèixer avisos, activitats, alertes climatològiques o qualsevol tipus d’informació d’interès general, de manera ràpida i actualitzada en tot moment. 120 15.000 €
COLÒNIA DE SANT PERE Exposició de fotos antigues de la Colònia de Sant Pere Es planteja la possibilitat de crear una exposició fotogràfica de la Colònia de Sant Pere (amb un màxim de 30 fotografies), amb el fons cedit per Damià Bisbal, a un edifici municipal del nucli de la Colònia de Sant Pere. 128 1.500 €
COLÒNIA DE SANT PERE Adquisició d’un piano per a promoció de la cultura Amb aquesta proposta es planteja adquirir un piano per fer concerts i altres activitats musicals. 102 20.000 €
Joventut, educació i esports
ÀMBIT PROPOSTA DESCRIPCIÓ NÚM PRESSUPOST
ARTÀ Programa de prevenció de consum dirigit als bars del municipi Es tracta de fer promoció de la salut i del consum responsable d’alcohol a través del personal d’hostaleria, a qui s’ha de conscienciar sobre el seu paper com a agent preventiu de la salut. S’especifiquen algunes accions a fer, com ara formació sobre dispensació responsable d’alcohol, atorgament d’un segell de qualitat o implementació de mesures preventives i de sensibilització. 6 5.292 €
ARTÀ Rehabilitació dels patis del CEIP Na Caragol Es planteja adequar espais per a jocs educatius, millorar els paviments existents, crear zones d’ombres i millorar el manteniment de les zones enjardinades. 95 55.000 €
ARTÀ Dotació de material esportiu als clubs del municipi Es proposa dotar de material esportiu els clubs del municipi que ho hagin sol·licitat, des de material específic de cada esport fins a material genèric per compartir entre clubs. 101 60.000 €
ARTÀ Equipar el Centre Jove Amb aquesta proposta s’enumeren una sèrie d’actuacions a fer per millorar l’adequació del Centre Jove, com ara insonoritzar l’espai, revisar els ordinadors, canviar el futbolí per un de nou, posar un mirall gros a la sala per fer tallers de dansa, posar una màquina o barral d’aigua per beure o posar més papereres. 30 20.000 €