INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent

Data de creació: 26/01/2017
Núm. d'expedient: 1/2017
Forma d'adjudicació: Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Unitat de tràmit: Ajuntament d'Artà
Descripció: Renovació de xarxa d'aigua potable, xarxa de residuals, xarxa d'aigües pluvials i pavimentació al voltant plaça del Conqueridor, carrer de Montserrat Blanes i tram carrer de Ramon llull
Termini de presentació: Fins el 08/02/2017, de les 9h a les 13 h
Lloc de publicació: BOIB núm. 11
Data de publicació: 26/01/2017
Tipus de licitació: Obres
Termini d'execució: 6 mesos
Adjudicació provisional:

181-Acta mesa 3.pdf [129.87 kB]

Plec:

181-BOIB.pdf [159.64 kB]

Plec de condicions:

181-PLECS.pdf [1.28 MB]

Memòria:

181-MODEL DECLARACIONS.pdf [96.22 kB]

Pressupost:

181-NOTA INFORMATIVA mesa 21_02_2017 sobre B.pdf [37.00 kB]

Plànols:

181-PROJECTE.pdf [18.37 MB]

Plec de preinscripció:

181-ACTA MESA 1.pdf [126.85 kB]

Plec econòmic:

181-Acta mesa 2.pdf [136.90 kB]

Plec tècnic:

181-NOTA INFORMATIVA mesa 24_02_2017 sobre B.pdf [19.58 kB]

Annexos:

181-Medicions trams possibles millores.pdf [329.59 kB]