INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent | Historial de contractació

Núm. d'expedient Descripció Forma d'adjudicació Unitat de tràmit Termini de presentació
3/2016 Expedient de contractació per a la gestió i l’explotació integral del bar del teatre d’Artà Contracte de gestió de serveis públics per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà Data màxima de presentació de proposicions: 4 de gener de 2017, a les 13 h.
1/2017 Renovació de xarxa d'aigua potable, xarxa de residuals, xarxa d'aigües pluvials i pavimentació al voltant plaça del Conqueridor, carrer de Montserrat Blanes i tram carrer de Ramon llull Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà Fins el 08/02/2017, de les 9h a les 13 h