Segueix-nos
07/05/2021
7 de maig: actualització de les dades del Centre de Salut d'Artà sobre la Covid-19
Comunicat un cas de Covid-19 actiu al municipi; Les Balears entren diumenge en una nova fase de desescalada

Després d'una setmana sense casos positius, el centre de Salut d'Artà ha confirmat avui l'existència d'un cas actiu de Covid-19 al municipi d'Artà. Malgrat aquest puntual increment, la situació epidemiològica al municipi continua sent estable i bona. Es recorda que Mallorca continua en nivell 2 d'alerta. No obstant això, el Consell de Govern extraordinari que s’ha duit a terme avui ha aprovat un nou pla per establir les mesures per evitar la propagació de la COVID-19 a les Illes Balears per a les properes dues setmanes. Concretament, s’ha donat el vistiplau a un marc comú de mesures i tot un seguit d’especificitats per a cada illa, en funció de la seva situació epidemiològica i els nivells d’alerta sanitària corresponents. L’Acord del Consell de Govern està previst que es publiqui demà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Els principals canvis són els següents:

Restauració a Mallorca

Els espais interiors romanen tancats per al consum d’aliments i begudes. Els exteriors es poden fer servir al 100 % de la capacitat; les taules poden ser, com a màxim, de 4 persones i es recomana limitar el nombre de nuclis. L’hora límit de tancament és a les 22.30 h.

Parcs infantils d’ús públic a l’aire lliure
Els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars poden estar oberts al públic, excepte entre les 21.00 i les 06.00 hores.

Platges
No es pot romandre a les platges entre les 21.00 i les 06.00 hores, llevat que sigui per dur-hi a terme alguna activitat o competició programada per alguna de les federacions esportives de les Illes Balears.

Vetles, enterraments i altres cerimònies
La participació en comitives per a l’enterrament o comiat per a la cremació del cos del difunt, així com les vetles i cerimònies i celebracions nupcials, batejos o comunions, es poden fer en tot tipus d’instal•lacions o espais, públics o privats, tant a l’aire lliure com en espais tancats, sempre que no superin el nombre de 30 persones en espais exteriors i 15 persones en espais interiors, i el 50 % de la capacitat màxima de l’establiment.

Acadèmies de ball
Les activitats que es duguin a terme a les acadèmies de ball són possibles sempre que es respecti el 50 % de la capacitat màxima. Es permeten grups d’un màxim de 15 persones simultàniament a la mateixa sala.

Condicions d’activitat física a l’aire lliure
L’activitat física a l’aire lliure, incloent-hi les activitats de senderisme, es pot dur a terme en grups de fins a 15 persones.

Instal·lacions esportives a l’aire lliure, cobertes i centres esportius, i piscines d’ús recreatiu i esportiu
-La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les activitats en sales de musculació es permeten sempre que no se superi el 50 % de la capacitat màxima. A les sales d’activitats dirigides es permet la presència simultània a la mateixa sala d’un grup de màxim 15 persones en el cas d’activitats d’intensitat baixa o d’un grup de màxim 10 persones en el cas d’activitats d’intensitat alta. En tot cas, és obligatori l‘ús de mascareta, tant per al personal monitor com per a qui du a terme l’activitat esportiva. Els vestuaris es poden ocupar al 30 % a l’illa de Mallorca i al 50 % en el cas d’Eivissa, Menorca i Formentera.

-L’ús de vestidors roman prohibit per a esports d’equip i contacte a l’illa de Mallorca.  

Esdeveniments esportius
-Els esdeveniments esportius poden tenir fins a un màxim de 500 espectadors en espais oberts (sempre que no se superi el 50% de la capacitat total permesa) i 200 en el cas dels interiors (fins a un 30 % de la cabuda). S’han de deixar 3 seients entre persones de diferents nuclis de convivència. Roman prohibida la ingesta d’aliments i begudes.
-En el cas de competicions esportives i entrenaments de menors a Mallorca, d’àmbit autonòmic o insular, es permet l’assistència de dues persones acompanyants per menor, fins a un màxim del 25 % de la cabuda.

Cinemes i circs de carpa
Autoritzat el consum d’aliments i begudes amb una capacitat de fins a un 45 %.

Teatres, auditoris, sales de concerts i espais similars
Els teatres, auditoris i sales de concerts poden ocupar el 50 % de la cabuda mantenint una butaca lliure o 1,5 metres de distància si no hi ha butaques lliures entre unitats de convivència. En altres espais on es facin esdeveniments similars, es permeten fins a 500 persones en espais exteriors i 200 en interiors, sempre que no superin el 50 % de la capacitat màxima autoritzada.

Establiments de joc i apostes
Poden obrir fins a les 22.00 h, amb un 50 % d’ocupació. En el cas de Mallorca i Eivissa no poden tenir activitat de restauració.

Comerç, grans superfícies i centres comercials
-Els establiments comercials han de concloure l’activitat a les 22.00 hores i amb una reducció al 75 % de la cabuda màxima autoritzada a Mallorca. S'exceptuen d'aquestes limitacions els establiments dedicats al comerç essencial. A Eivissa, Menorca i Formentera poden tenir la capacitat al 100 %.

-Els centres comercials i les grans superfícies han de concloure també l'activitat a les 22.00 hores i poden obrir amb la capacitat al 100 % a Menorca, Eivissa i Formentera, mentre que a Mallorca és del 75 % en els comerços minoristes i del 50 % en els centres comercials. S’exceptuen d’aquestes reduccions de capacitat i d’obligació de tancament els centres comercials i les grans superfícies o part d’aquests establiments que estiguin destinats al comerç essencial.

Congressos, seminaris, reunions de negoci i similars
- Es permet la realització de congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments amb 150 persones com a màxim en espais exteriors (100 en el cas de Mallorca). En espais interiors, 100 persones màxim (75 a Mallorca) i el 75 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai. Es recomana dur a terme aquests esdeveniments de manera telemàtica. En espais tipus auditori poden tenir una assistència màxima de 500 persones i un 50 % de la capacitat màxima autoritzada.
-En el cas dels congressos dirigits exclusivament a professionals sanitaris, es permet la realització d’aquest tipus d’esdeveniments amb una assistència màxima de 1.000 persones i un 75 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai.

Centres recreatius per a gent gran
Aquests centres han de limitar l’ocupació al 50 % de la capacitat autoritzada i poden dur a terme l’activitat habitual amb grups de fins a 30 persones a l’exterior i 15 a l’interior. En el cas dels ubicats a Eivissa i Mallorca, romandrà prohibit el servei de restauració a l’interior.

Mercats ambulants
Els mercats ambulants poden ocupar el 75 % dels llocs habituals o autoritzats si en tenen més de vint-i-un i el 100 % dels llocs habituals o autoritzats si generalment tenen autoritzades fins a vint parades.

Atraccions de fira
Es permet l’activitat de les atraccions infantils o atraccions de fira sempre que les atraccions s’habilitin en grups de màxim tres, i hi ha d’haver una distància mínima de vint-i-cinc metres entre grups d’atraccions. En cas que les atraccions siguin d’ús exclusivament individual (un usuari per viatge), no es comptabilitzen en el còmput total d’atraccions. Tampoc no resten sotmeses a aquestes limitacions de distàncies i agrupacions les atraccions i parades que facin servir com a establiment d’atenció al públic un vehicle remolc (xurreries, casetes de tir i anàlegs i tómboles).

Tornar a d'alt