Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent

Data de creació: 05/10/2017
Núm. d'expedient: 10/2017
Forma d'adjudicació: Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Unitat de tràmit: Ajuntament d'Artà
Descripció: Contracte d'Obres per dur a terme el projecte de "Renovació de xarxa d'aigua potable i clavegueram a la plaça Conqueridor d'Artà i tram del carrer Montserrat Blanes" Procediment urgent
Termini de presentació: fins dia 20 d'octubre, de les 9 h a les 13 h
Lloc de publicació: BOIB núm. 123
Data de publicació: 07/10/2017
Tipus de licitació: Obres
Termini d'execució: 6 mesos
Adjudicació provisional:

187-AVÍS 2.pdf [27.64 kB]

Adjudicació definitiva:

187-ACORD JGL 25_10_2017_SUSPENSIO.pdf [71.89 kB]

Plec:

187-PLECS NOUS RECTIF PLAÇA CONQUERIDOR.pdf [532.20 kB]

Memòria:

187-2 models declaracions.pdf [42.77 kB]

Plànols:

187-projecte visat.pdf [15.91 MB]

Annexos:

187-eBoib_RECTIF.pdf [144.47 kB]