Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent

Data de creació: 27/10/2017
Núm. d'expedient: 11/2017
Forma d'adjudicació: Contracte negociat sense publicitat
Unitat de tràmit: Ajuntament d'Artà
Descripció: Anunci de licitació per la contractació de les obres de “renovació de xarxa d’aigua potable, xarxa clavagueram, xarxa d’aigües pluvials i repavimentació a la Plaça Conqueridor i tram carrer Montserrat Blanes fins creuament amb Parres inclòs”
Termini de presentació: Fins dia 7 de novembre a les 13.00 h
Data de publicació: 26/10/2017
Adjudicació definitiva:

189-contracte coexa xarxa plaça.pdf [218.97 kB]

Plec:

189-PLECS CONDICIONS TEC DEF.pdf [1.19 MB]

Memòria:

189-ACORD JGL 25_10_2017 INICI.pdf [238.31 kB]

Plànols:

189-2017_s.pdf [15.72 MB]

Plec tècnic:

189-ACTA MESA OBERTURA SOBRES.pdf [159.77 kB]

Annexos:

189-ANUNCI.pdf [46.43 kB]