Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent

Data de creació: 23/02/2018
Núm. d'expedient: 1/2018
Forma d'adjudicació: Contracte negociat sense publicitat
Unitat de tràmit: Ajuntament d'Artà
Descripció: Actuacions de millora de l’accessibilitat i seguretat als centres escolars del municipi d’Artà
Termini de presentació: Fins dia 6 de març de 2018, a les 13 hores
Adjudicació definitiva:

191-contracte COEXA.pdf [151.95 kB]

Plec:

191-ANUNCI.pdf [237.74 kB]

Plec de condicions:

191-PLECS DE CONDICIONS.pdf [719.63 kB]

Memòria:

191-CERT ACORD JGL 21_02_18.pdf [178.32 kB]

Plànols:

191-projecte Millora accessibilitat centres escolars.pdf [23.52 MB]

Plec tècnic:

191-MILLORES FITXES.pdf [10.64 MB]

Annexos:

191-MILLORES ACCESSIBILITAT.pdf [207.34 kB]