Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent

Data de creació: 27/04/2018
Núm. d'expedient: 2/2018
Forma d'adjudicació: Contracte de serveis per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació
Unitat de tràmit: Ajuntament d'Artà
Descripció: Anunci Informació Pública per a l’adjudicació del contracte de gestió dels serveis públics d’atenció a la primera infància del terme municipal d’Artà
Termini de presentació: 8 dies naturals - fins el 7 de maig de 2018 a les 13 h
Lloc de publicació: BOIB núm. 52
Data de publicació: 28/04/2018
Tipus de licitació: Serveis
Adjudicació provisional:

192-CERT_JGL 18_05_2018_DESISTIMENT.pdf [327.27 kB]

Plec de condicions:

192-PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES.pdf [585.88 kB]

Memòria:

192-EDICTE INFORMACIO PUBLICA.pdf [117.26 kB]

Plec de preinscripció:

192-diligencia PRIMERA INFANCIA.pdf [31.19 kB]

Plec econòmic:

192-ESTUDI ECONOMIC.pdf [590.87 kB]

Plec tècnic:

192-PLECS DE PRESCRIP TECNIQUES.pdf [571.91 kB]

Annexos:

192-ANNEXES.pdf [454.56 kB]