Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent

Data de creació: 03/05/2018
Núm. d'expedient: 3/2018
Forma d'adjudicació: Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Unitat de tràmit: Ajuntament d'Artà
Descripció: Contracte d'obres del Projecte de reforma del Poliesportiu Municipal -Fase 1-, d'Artà
Termini de presentació: 13 dies naturals, fins dia 18 de maig de 2018, a les 13 h
Lloc de publicació: BOIB núm. 55
Data de publicació: 5 de maig de 2018
Termini d'execució: 5 mesos
Adjudicació provisional:

193-ACTA MESA 2 DESEMPAT.pdf [69.80 kB]

Adjudicació definitiva:

193-contracte 1a fase poliesportiu OLIVES.pdf [210.16 kB]

Plec de condicions:

193-01. PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES.pdf [683.44 kB]

Memòria:

193-edicte perfil.pdf [128.91 kB]

Plec tècnic:

193-PROJECTE.pdf [40.32 MB]