Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Historial de contractació | Contractació vigent
Núm. d'expedient Descripció Forma d'adjudicació Unitat de tràmit Termini de presentació
9/2009 Obres d'ampliació del Col·legi Públic d'Artà -Na Caragol- Contracte d’obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà
10/2009 Renovació de la xarxa d’abastament, sanejament i dotació de canonades d’aigües pluvials del nucli urbà d’Artà, segona fase Contracte d’obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà Tretze dies naturals comptats des del següent al de la data de publicació de l’anunci en el BOIB. Cas de que l’últim dia de presentació coincidís amb dissabte, diumenge o dia festiu al municipi, s’entendrà prorrogat al dia següent hàbil.
001/2008 Vehicle comercial per a la brigada municipal d’obres Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
1/2009 Condicionament i cobriment de la pista esportiva del Poliesportiu Municipal d’Artà. Amb tràmit d'urgència Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà Tretze dies naturals comptats des del següent al de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Cas de que l'últim dia de presentació coincidís amb dissabte, diumenge, o dia festiu al Municipi s
2/2009 Reparació del paviment de carrers diversos del nucli antic d’Artà. Sense publicitat. Contracte d’obres per procediment negociat Ajuntament d'Artà
3/2009 Reforma de la xarxa d’enllumenat públic en el nucli urbà de la Colònia de Sant Pere. Sense publicitat. Contracte d’obres per procediment negociat Ajuntament d'Artà
004/2009 Adaptació de la Residència per a transformar-la en una residència mixta, tant per a persones vàlides com dependents. Sense publicitat. Contracte d’obres per procediment negociat Ajuntament d'Artà
005/2009 Reforma d’un local existent en centre social per a joves i centre d’educació per a persones adultes. Sense publicitat. Contracte d’obres per procediment negociat Ajuntament d'Artà
6/2009 ELIMINACIO DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A L'EDIFICI MUNICIPAL DE NA BATLESSA. SENSE PUBLICITAT. Contracte d’obres per procediment negociat Ajuntament d'Artà
7/2009 Servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal d’Artà. Procediment: Negocitat sense publicitat Contracte de gestió de serveis públics per procediment negociat. Ajuntament d'Artà
8/2009 Instal·lacions hípiques Contracte d’obres per procediment negociat Ajuntament d'Artà
1/2010 Gestió del Centre Jove d'Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
3/2010 CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILANCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL D'ARTÀ Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
2/2010 CONTRACTE DE SERVEI D'EXECUCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE AL NUCLI D'ARTÀ Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
4/2010 Millora de fluxos de treball intern de la corporació amb la implantació d'una intranet Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
5/2010 Implantació de nous procediments electrònics en el gestor d'expedients corporatius Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
6/2010 Construcció d'una xarxa d'aparcaments de bicicletes i habilitació de vies de connexió per a bicicletes entre els aparcaments en el nucli històric d'Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
8/2010 Reforma de la xarxa d'enllumenat públic en el sector Joan Alcover d'Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
7/2010 Ampliació de l'edifici de la piscina municipal Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
9/2010 SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL D'ARTÀ Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
10/2010 PROJECTE DE DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL NOU PORTAL WEB TURÍSTIC MUNICIPAL Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
11/2010 PROJECTE DE DISSENY I IMPLANTACIÓ DE LA TARJETA DE FIDELITZACIÓ I COMERCIALITZACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
12/2010 PROJECTE DE DISSENY I INSTAL·LACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA MUNICIPAL
01/2011 CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, MODALITAT DE CONCESSIÓ AMB REALITZACIÓ D'OBRA PRÈVIA I DOTACIÓ D'EQUIPAMENT DEL CENTRE ESPORTIU "ES PUJOLS" D'ARTÀ Contracte de gestió de serveis públics per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà
02/2011 GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, MODALITAT DE CONCESSIÓ, DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL SES PESQUERES Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
03/2011 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LES OBRES DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ, CT PREFABRICAT I XARXA DE BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA PER TAL DE DOTAR DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC L'AMPLIACIÓ DEL CP NA CARAGOL Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
04/2011 GESTIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE JOVE Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
6/2011 SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE POU DE SA LLUNA D'ARTÀ, SITUADA EN EL CAMI DE CAN CANALS, S/N D'ARTÀ Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
5/2011 CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I PRODUCCIÓ DEL CENTRE DE VISITANTS D'ARTÀ Contracte de serveis per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació Ajuntament d'Artà
01/2012 SERVEI D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
2/2012 PROJECTE DE CONCESSIO DEMANIAL D'ÚS PRIVATIU DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR DEL TEATRE D'ARTÀ Contracte de gestió de serveis públics per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà
1/2013 Anunci Informació Pública del Projecte de Concessió Demanial de l’Ús Privatiu del Bar del Teatre d’Artà i obertura del procediment d’adjudicació. Contracte de gestió de serveis públics per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà
2/2013 Servei de desenvolupament de la/les marca/marques de diferenciació del municipi d'Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
3/2013 CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS D’ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA DEL TERME MUNICIPAL D’ARTÀ Contracte de gestió de serveis públics per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà
4/2013 Expedient de contractació. Vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal d'ARtà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
5/2013 Contracte de subministrament, mitjançant la modalitat de rènting amb opció de compra,d'un venicle tot terreny per a la Policia Local Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà fins al 17/07/2013 a les 13 h
6/2013 Contracte de gestió de serveis públics, mitjançant la modalitat de concessió, de recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, mitjançant procediment obert i en funció de diversos criteris d’adjudicació. Contracte de gestió de serveis públics per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà
7/2013 Contracte de gestió del servei públic dels cementeris d’Artà i la Colònia de Sant Pere amb tramitació urgent, mitjançant procediment obert i en funció de diversos criteris d’adjudicació. Contracte de gestió de serveis públics per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà
02/2015 Servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal d'Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà 14-05-2015
01/2015 Servei de programació i la projecció de pel·lícules cinematogràfiques i projeccions audiovisuals al Teatre Municipal d’Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
2/2014 Contracte d'obres de "Dotació de Serveis de la Urbanització S'Estanyol", mitjançant procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació. Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà 26 dies a comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOIB. DATA DE FINALITZACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES 09/09/2014 A LES 13 H
01/2014 REPARACIÓ DE FUITES D'AIGUA Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà FINS AL 26/08/2014
03/2015 Anunci informació pública per a l'adjudicació del contracte de la gestió integral del poliesportiu na Caragol d'Artà Contracte de gestió de serveis públics per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà 8 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOIB
1/2016 Concurs d'idees per al disseny, producció i instal·lació d'un sistema de recollida d'excrements de cabot (Delichon urbicum), sota els nius ubicats a la via pública, a Artà. (Procediment obert, amb intervenció de Jurat, anònim i en una única fase) fins al 19/06/2016
4/2015 Reparació de la xarxa de sanejament, d'aigua potable i dotació de la xarxa pluvial en la zona del Trespolet Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà fins el 09/11/2015
3/2016 Expedient de contractació per a la gestió i l’explotació integral del bar del teatre d’Artà Contracte de gestió de serveis públics per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà Data màxima de presentació de proposicions: 4 de gener de 2017, a les 13 h.
2/2016 Servei per a la realització d'un programa informàtic per dur a terme lectures dels comptadors més la gestió de les alarmes de les fuites detectades en els comptadors Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
1/2017 Renovació de xarxa d'aigua potable, xarxa de residuals, xarxa d'aigües pluvials i pavimentació al voltant plaça del Conqueridor, carrer de Montserrat Blanes i tram carrer de Ramon llull Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà Fins el 08/02/2017, de les 9h a les 13 h
2/2017 Contractació de les obres de “Reforma de l’edifici municipal, consistent en local comercial sense ús i habitatge entre mitgeres destinat a habitatge social” Contracte negociat amb publicitat Ajuntament d'Artà
05/2017 Expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de comptadors d’aigua digitals adaptats a la programació de l’ajuntament d’Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà Fins dia 21.07.17, a les 13 h.
4/2017 Vigilància, salvament i socorrisme a les platges del merme municipal d'Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà
9/2017 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE “SUBSTITUCIÓ DE TRAM DE XARXA D’AIGUA POTABLE D’ALIMENTACIÓ AL NUCLI URBÀ DE S’ESTANYOL DES DE NUCLI DE MONTFERRUTX” Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà 26/09/2017
10/2017 Contracte d'Obres per dur a terme el projecte de "Renovació de xarxa d'aigua potable i clavegueram a la plaça Conqueridor d'Artà i tram del carrer Montserrat Blanes" Procediment urgent Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà fins dia 20 d'octubre, de les 9 h a les 13 h
06/2017 Concessió de l'explotació del servei de bar del Camp de Futbol Ses Pesqueres d'Artà, tramitació urgent Contracte de serveis per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació Ajuntament d'Artà 13 dies naturals, fins dia 8 de novembre de 2017 a les 13 h
11/2017 Anunci de licitació per la contractació de les obres de “renovació de xarxa d’aigua potable, xarxa clavagueram, xarxa d’aigües pluvials i repavimentació a la Plaça Conqueridor i tram carrer Montserrat Blanes fins creuament amb Parres inclòs” Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà Fins dia 7 de novembre a les 13.00 h
3/2017 SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE 100% ELÈCTRIC AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL Ajuntament d'Artà
1/2018 Actuacions de millora de l’accessibilitat i seguretat als centres escolars del municipi d’Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà Fins dia 6 de març de 2018, a les 13 hores
2/2018 Anunci Informació Pública per a l’adjudicació del contracte de gestió dels serveis públics d’atenció a la primera infància del terme municipal d’Artà Contracte de serveis per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació Ajuntament d'Artà 8 dies naturals - fins el 7 de maig de 2018 a les 13 h
3/2018 Contracte d'obres del Projecte de reforma del Poliesportiu Municipal -Fase 1-, d'Artà Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà 13 dies naturals, fins dia 18 de maig de 2018, a les 13 h
4/2018 Contracte de gestió servei públic de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal d'Artà, les temporades 2018 a 2021, tramitació urgent Contracte de serveis per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació Ajuntament d'Artà 8 dies naturals des de la publicació (28/05/2018)