Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent | Historial de contractació

Núm. d'expedient Descripció Forma d'adjudicació Unitat de tràmit Termini de presentació
10/2017 Contracte d'Obres per dur a terme el projecte de "Renovació de xarxa d'aigua potable i clavegueram a la plaça Conqueridor d'Artà i tram del carrer Montserrat Blanes" Procediment urgent Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà fins dia 20 d'octubre, de les 9 h a les 13 h
06/2017 Concessió de l'explotació del servei de bar del Camp de Futbol Ses Pesqueres d'Artà, tramitació urgent Contracte de serveis per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació Ajuntament d'Artà 13 dies naturals, fins dia 8 de novembre de 2017 a les 13 h
11/2017 Anunci de licitació per la contractació de les obres de “renovació de xarxa d’aigua potable, xarxa clavagueram, xarxa d’aigües pluvials i repavimentació a la Plaça Conqueridor i tram carrer Montserrat Blanes fins creuament amb Parres inclòs” Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà Fins dia 7 de novembre a les 13.00 h
1/2018 Actuacions de millora de l’accessibilitat i seguretat als centres escolars del municipi d’Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà Fins dia 6 de març de 2018, a les 13 hores