Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjancant les seves pàgines webs, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa la LLEI 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, publicada en el BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007.

Teniu en compte que el contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

1/
Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

Contractació vigent | Historial de contractació

Núm. d'expedient Descripció Forma d'adjudicació Unitat de tràmit Termini de presentació
10/2017 Contracte d'Obres per dur a terme el projecte de "Renovació de xarxa d'aigua potable i clavegueram a la plaça Conqueridor d'Artà i tram del carrer Montserrat Blanes" Procediment urgent Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà fins dia 20 d'octubre, de les 9 h a les 13 h
11/2017 Anunci de licitació per la contractació de les obres de “renovació de xarxa d’aigua potable, xarxa clavagueram, xarxa d’aigües pluvials i repavimentació a la Plaça Conqueridor i tram carrer Montserrat Blanes fins creuament amb Parres inclòs” Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà Fins dia 7 de novembre a les 13.00 h
1/2018 Actuacions de millora de l’accessibilitat i seguretat als centres escolars del municipi d’Artà Contracte negociat sense publicitat Ajuntament d'Artà Fins dia 6 de març de 2018, a les 13 hores
3/2018 Contracte d'obres del Projecte de reforma del Poliesportiu Municipal -Fase 1-, d'Artà Contracte d’obres per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Ajuntament d'Artà 13 dies naturals, fins dia 18 de maig de 2018, a les 13 h
4/2018 Contracte de gestió servei públic de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal d'Artà, les temporades 2018 a 2021, tramitació urgent Contracte de serveis per procediment obert, ofereix econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació Ajuntament d'Artà 8 dies naturals des de la publicació (28/05/2018)