Segueix-nos
Impresos i documentació

Des d'aquí es poden descarregar i imprimir els impresos que l'Ajuntament posa a l'abast de la ciutadania. Una vegada emplenats, s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Solivelles (Artà) o a l'Oficina Municipal de la Bassa d'en Fasol (Colònia de Sant Pere).

Informació addicional sobre protecció de dades personals

Sol·licitud (genèrica)
Autorització de representació
Autorització per a la inscripció en el padró municipal d'habitants
Autorització per a l'obtenció de certificats del padró
Autorització per ocupar un tram de via pública davant la façana de l’immoble veïnat

Comunicació prèvia d’execució d’obres AMB direcció tècnica

Comunicació prèvia d’execució d’obres SENSE direcció tècnica

Declaració per a la liquidació sobre l’increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) / Declaració cadastral d’alteració de la titularitat i variació de la quota de participació als béns immobles

Declaració responsable d'un progenitor per inscriure o canviar de domicili menors no emancipats en el Padró municipal AMB resolució judicial sobre la guarda i custòdia
Declaració responsable d'un progenitor per inscriure o canviar de domicili menors no emancipats en el Padró municipal SENSE resolució judicial sobre la guarda i custòdia

Declaració responsable del progenitor per inscriure o canviar de domicili menors no emancipats en el Padró municipal

Declaració responsable per demanar l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Declaració responsable per demanar la bonificació per la condició de família nombrosa en relació a l'IBI
Documentació que s'ha de presentar per demanar una llicència d'ocupació o de primera utilització
Documentació que s'ha de presentar per fer tràmits relacionats amb activitats (particulars)
Formulari de recollida d'informació d'empreses i persones autònomes per elaborar una base de dades de l'Ajuntament d'Artà
Full d'inscripció padronal
Nomenament d'empresa constructora

Ordre de domiciliació bancària

Queixes i suggeriments

Sol·licitud d’adhesió al programa ITR
Sol·licitud d’ajornament o fraccionament (deute fins a 30.000 €) / Declaració responsable de situació economicofinancera
Sol·licitud d'autorització per estacionar en zones de gual 
Sol·licitud d'autorització d'activitat no permanent innòcua i d'exempció acústica
Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal de Participació Ciutadana
Sol·licitud d'ocupació de la via pública per establiments de comerç
Sol·licitud d'ocupació de la via pública per establiments de restauració 
Sol·licitud d'ocupació de la via pública per obra, reparació o mudança
Sol·licitud de bonificació a l'IBI per la instal·lació de sistemes voluntaris per a l'aprofitament de l'energia provinent del sol
Sol·licitud de bonificació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de bonificació per a famílies nombroses en relació amb l'impost sobre béns immobles 
Sol·licitud de certificat per a lloguer turístic

Sol·licitud de certificat del Registre Civil

Sol·licitud de certificat urbanístic
Sol·licitud de devolució d'ingressos
Sol·licitud de gual permanent 

Sol·licitud de llicència urbanística

Sol·licitud de permisos relacionats amb les llicències de taxi

Sol·licitud de servei de la màquina desbrossadora

Sol·licitud de reclamació de la taxa de subministrament d'aigua

Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent

Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent presentada per un representant
Sol·licitud de subministrament d'aigua i clavegueram
Sol·licitud de targeta de zona ACIRE
Sol·licitud de trampa per a serps
Sol·licitud i autorització per a l'expedició d'un certificat de convivència

Sol·licitud per acampar a les Cases Quarter de Betlem

Sol·licitud per accedir al Viver d’Empreses

Sol·licitud per exercir la venda ambulant durant les festes patronals
Sol·licitud per participar en la convocatòria d'assignació d'ús dels horts ecosocials de 2018
Sol·licitud per prendre part en un procés selectiu de l'Ajuntament d'Artà

Sol·licitud per repartir publicitat

Sol·licitud per usar un espai o material municipal
Sol·licitud per vendre a la Fira
Sol·licitud per vendre a la Fira Artalaiòtica 

Sol·licitud per vendre al mercat de segona mà

Sol·licitud per vendre als mercats d’abastament

Sol·licitud relativa a un dret funerari del Cementeri Municipal i declaració responsable de les persones titulars d'un dret funerari