Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'

 

Bases que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa d’enginyer o enginyera com a personal funcionari interí d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament d’Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022)

- Sol·licitud

 

Ban per contractar un ajudant de cuina per a la residència

- Ban ajudant de cuina

- Valoració de mèrits ajudant de cuina

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar una persona pel servei de neteja de la residència

- Ban neteja

- Valoració de mèrits neteja

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a bibliotecari/a

- Ban biblioteca

- Valoració de mèrits biblioteca

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure disignació, d'un lloc de treball de responsable de SAD i Centre de Dia

- Bases de la convocatòria (BOIB 07-05-2022)

- Decret d'adjudicació del lloc de treball

 

Ban per nomenar un/a treballador social a mitja jornada per executar un programa adreçat a erradicar la violència contra les dones (Modalitat A)

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per nomenar un/a treballador social a mitja jornada per executar el programa "Igual Artà" (Modalitat B)

- Ban 

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, d'un lloc de treball d'oficial de Policia

- Bases per a la provisió temporal en comissió de serveis de caràcter voluntari d'un lloc de treball d'oficial de Policia Local.

- Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria

- Nomenament d'un oficial de la Policia Local en comissió de serveis.

 

Convocatòria per proveir quatre places vacants de policia local com a personal funcionari de carrera pel sistema d'oposició

Bases de la convocatòria (BOIB 05-08-2021)

- Correcció d'errades a les bases de la convocatòria (BOIB 12-08-2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació de les bases (BOIB 11.09.21)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Rectificació de la llista provisional de persones admeses i excloses 

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Correcció errada material per omissió de la llista definitiva de persones admeses i excloses

- Calendari del primer exercici de la fase d'oposició.

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador i planificació dels dies de les proves

Acta núm. 2 del tribunal qualificador per valorar la realització de la primera prova (prova d'aptitud física)

- Temari sobre coneixements del terme municipal:

- Temari ordenances municipals i reglaments. Es pot trobar a la pàgina web municipal a l'apartat d'informació administrativa.

- Calendari de la segona prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 3 del Tribunal qualificador per dur a terme la segona prova

- Acta núm. 4, del Tribunal qualificador per valorar la realització de la segona prova

- Acta núm. 5 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la 2a prova

- Calendari de la tercera prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 6 del Tribunal qualificador per per dur a terme la tercera prova

- Acta núm. 9 del Tribunal qualificador per valorar la realització de la tercera prova

- Acta núm. 10 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la tercera prova

- Acta núm. 11 del Tribunal qualificador per dur a terme la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Acta núm. 12 del Tribunal qualificador per a la publicació de la llista provisional d'aspirants aprovats de la fase d'oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves, que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques

 

Convocatòria per proveir pel sistema d'oposició i torn de promoció interna, com a personal funcionari de carrera, dues places d'oficial de la policia local

Bases de la convocatòria (BOIB 31.07.2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació (BOIB 09.09.2021)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador del proces selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador de les proves per cobrir 2 places de categoria d'oficial de Policia Local

- Acta núm.2 del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 3 per valorar la realització del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 4 segon exercici (casos pràctics) i correcció

- Acta núm. 5 per a la realització de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la llista provisional de l'oposició

- Resultats de la llista definitiva de l'oposició

- Acta núm. 6 per a la valoració dels mèrits de la fase de concurs 

- Resultats de la llista definitiva del concurs oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna del procediment