Segueix-nos
Perfil del contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008 els ajuntaments estan obligats a difondre, mitjançant les seves pàgines web, els plecs, els anuncis de licitació i qualsevol tipus de concurs, de conformitat amb el que disposa el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011.

El contingut d’aquest perfil del contractant té caràcter informatiu i, per aquest motiu, heu de tenir en compte el següent:

- Pel que fa als terminis de publicació, l’únic document que dóna fe dels terminis és l’edicte que es publica en el diari oficial corresponent.

- I, pel que fa al contingut, en el cas de discrepància entre la documentació subministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, preval la primera.

 

Perfil del contractant 

Històric del perfil