Segueix-nos
07/09/2023
Aprovat el Reglament de funcionament de la Comissió d'Igualtat d'Artà
És l'òrgan que ha de vetllar pel compliment i perquè es duguin a terme les mesures acordades pel Pla estratègic participatiu d'igualtat (PEPI)

Amb la seva publicació al BOIB i finalitzat el termini d'exposició pública per a la presentació d'al·legacions, avui queda aprovat el Reglament de funcionament de la Comissió d'Igualtat d'Artà. 

Es tracta d'un òrgan que s'estableix a l'Ajuntament d'Artà perquè, durant les diferents fases del Pla estratègic participatiu d'igualtat (PEPI), els acords i les mesures s'adoptin a partir del consens de totes les parts implicades. És l'encarregada de vetlar perquè es compleixin els objectius del Pla i es duguin a terme les mesures acordades, amb els terminis i recursos necessaris, així com amb les persones responsables, els indicadors i el cronograma per a la seva avaluació. La Comissió d'Igualtat ha d'estar formada per les persones amb responsabilitat política i tècnica sobre les polítiques d'igualtat de l'Ajuntament per elaborar el PEPI, de manera col·laborativa i participativa, amb associacions feministes i/o de dones i LGTBI. Els equips que es configurin ha de ser flexibles i participatius, sempre respectant els percentatges de la participació de les dones.

Tornar a d'alt