Segueix-nos
31/10/2023
El Ple aprova no aplicar al municipi algunes disposicions addicionals de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears
Aprova també la modificació de diferents ordenances, la modificació del Reglament sobre la venda ambulant i els mercats temporals, la moció relativa als horaris d’hivern del TIB i la moció de suport a una política lingüística de consens i a la normalització de la llengua catalana

El Ple municipal d’Artà celebrat ahir dilluns a l’Ajuntament acordà per majoria la no aplicació de les disposicions addicionals 17, 18, 20 i 21 de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears en considerar que la seva aplicació pot tenir importants afectacions en la complexa configuració urbanística d’Artà i descarta fer-ho sense tenir estudiada i mesurada la incidència que podria tenir l’aplicació de cada  mesura. S’aprovà també la modificació del Reglament sobre la venda ambulant i els mercats temporals, a Artà; la moció de suport a una política lingüística de consens i a la normalització de la llengua catalana; i la moció relativa als horaris d’hivern del TIB (la no supressió de cap línia, la no reducció de cap freqüència o servei de transport públic interurbà per carretera durant els mesos d’hivern o el manteniment tot l’any de les connexions a l’Aeroport, entre d’altres.

Així mateix, s’aprovaren les modificacions de diferents ordenances:

- Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.

- Ordenança núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

- Ordenança núm. 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

- Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans.

- Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública.

- Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

- Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per l’obertura de rases en terrenys d’ús públic i remoció de paviment.

- Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per entrada de vehicles per les voreres i les reserves d'estacionament de la via pública per aparcament exclusiu.

- Ordenança núm. 16, reguladora de la taxa per la instal·lació i lloguer de taules i cadires en terrenys d’ús públic.

- Ordenança núm. 17, reguladora de la taxa per llocs de venda al mercat d’abastament

- Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel servei de la Residència de Persones Majors.

- Ordenança núm. 29, reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials.

- Ordenança núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals.

- Ordenança núm. 39, reguladora de la taxa pels serveis de l’escola de música.

Tornar a d'alt